Wie is onze God?

Wie is onze God?

Een aantal uitspraken die vaak gehoord worden, wil ik vandaag eens onder de loep nemen.
Bijvoorbeeld:

  • De Heilige Geest is een Heer (gentleman, en zal je nooit dwingen).
  • God is een God van orde.

De Heilige Geest is een Heer (en zal je nooit dwingen).
Een veel gehoorde uitspraak. Maar is hij waar?
Ik geloof van niet! In mijn eigen leven zijn er behoorlijk wat dingen geweest, die ik absoluut niet wilde doen, maar wel moest doen van God. Ik heb al als redelijk jong christen oudere christenen bekeringswaarschuwingen moeten geven. Ik kan je vertellen dat een geen molecuul in mijn lichaam gelukkig was met dat idee!! Maar ik moest! Ik kreeg de tekst dat hun bloed anders aan mijn handen zou kleven. Ofwel mijn angst voor de gevolgen als ik het niet zou doen, werd op dat moment groter dan mijn angst voor de gevolgen als ik het wel zou doen.
Maar mijn beeld van een Heer die me gerust zou stellen, vertellen dat het allemaal goed zou komen etc, klopte van geen kant. Ik had echt het gevoel dat ik niet tegenover een Heer (gentleman)  stond, maar tegenover een Heer (Meester).

En als ik het Bijbels bekijk, dan kan ik me niet voorstellen dat Stephanus, Petrus, Paulus en al de rest de Heilige Geest nu zo’n gentleman vonden! Stephanus doet de wil van de Heer en geeft een pracht van een preek, geleid door de Heilige Geest. Zo vol van de Heilige Geest zelfs dat de ongelovigen die om hem heen staan die duidelijk zien. En vervolgens wordt hij gestenigd. Is het een gentleman die hem in zo’n situatie brengt?  En dan Paulus, we kennen allemaal zijn litanie van dingen die hij omwille van de Heer geleden heeft. (2 Kor. 11: 23 e.v.) Ik durf het zeer te betwijfelen of hij de Heilige Geest zo’n gentleman vond. Ik denk dat zij vol op geloofden in de Meester en die gehoorzaamden.

God is een god van orde (en niet van chaos).
Meestal wordt deze tekst gebracht in de context van moeten gehoorzamen aan de voorganger en / of de regels van de kerk. Vaak wordt er aangedrongen op het accepteren van en je voegen naar de hiërarchische structuur of de manieren van de kerk die alles in goede orde moeten laten verlopen. Maar laten we de tekst eens opzoeken in de context:

1 Korintiërs 14:26 Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging; dat alles moet tot stichting geschieden. 27 Indien er in tongen spreken, laten het er twee, ten hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt, en laat één uitleg geven. 28 Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente, maar tot zichzelf en tot God spreken. 29 Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de anderen moeten het beoordelen. 30 Maar indien aan een ander, die daar gezeten is, een openbaring ten deel valt, moet de eerste zwijgen. 31 Want gij kunt alleen één voor één profeteren, opdat allen lering en allen opwekking erdoor ontvangen. 32 En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, 33 want God is geen God van wanorde, maar van vrede.

Hm, hier wordt dus bedoeld dat mensen niet door elkaar heen mogen praten in de dienst en naar elkaar moeten luisteren. Dit klinkt alsof het beteugelen van egootjes het probleem was, mensen die erg dol waren op het horen van hun eigen stem.

Maar als je de rest bekijkt, dan kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat er verder weinig structuur was, in ieder geval veel minder dan je vandaag de dag in kerken ziet. Het klinkt juist heel spontaan: een ieder heeft iets, een psalm, een lering, een boodschap in tongen, de vertaling, een profetie. Ik denk dat de meeste mensen vandaag de dag enorm terug zouden schrikken voor zo’n dienst: geen structuur, geen duidelijkheid! Paniek!

Natuurlijk zijn de spontane types altijd blij met zoiets en bouwen er een feestje van, maar dat is dus exact waar de precieze types moeite mee zouden hebben en toch lijkt het erop dat dit Gods ‘orde’ is.

 

“Maar natuurlijk is God een god van orde. Hij is toch degene die de wet gegeven heeft waar de Joden zich aan moesten houden? Moet je eens kijken hoeveel God van regels houdt!”
Is dat zo?
Ja, natuurlijk, God houdt zich altijd aan Zijn wet.
Tegen dat soort mensen kan ik alleen maar zeggen: Lees alsjeblieft je bijbel!!
Dezelfde God die gezegd heeft: Gij zult niet doden, zegt verderop: Neem dit land in bezit en roei alle volken die erin leven uit.
Dezelfde God die zei: Gij zult niet begeren / echtbreken, staat toe dat David Uria vermoordt, uiteindelijk met Batseba trouwt en hun zoon wordt zelfs de volgende koning!
Dezelfde God die de reinheids- en kuisheidswetten gegeven heeft, zegt tegen Hosea dat hij met een hoer moet trouwen, en als ze wegloopt, moet hij haar terug halen. Jeremia moet een aantal jaar naakt rondlopen en koeken bakken op menselijke uitwerpselen.
Dezelfde God die gezegd had dat Ammonieten nooit deel mochten worden van het volk van God, zorgt ervoor dat de Ammonitische Ruth de grootmoeder wordt van David.
En wie zit er verder nog in de geslachtslijn van Jezus, is dat niet de hoer Rachab uit Jericho?

Beseffen jullie wel dat als ze in deze tijd zouden leven, Jozua en David voor het oorlogstribunaal in Den Haag  terecht zouden moeten staan voor Genocide?
God staat duidelijk boven zijn eigen wet!

Sterker nog, Hij lijkt wel altijd types uit te zoeken die zich weinig aan wetten gelegen laten liggen.
Neem Abraham, de leugenaar of Jacob de leugenaar, dief en oplichter, Mozes de moordenaar, David een moordenaar, dief en echtbreker. Ik geloof dat David in zijn eentje zowat alle wetten gebroken heeft!
Waarom wordt hij dan toch een man naar Gods hart genoemd?
Omdat hij God kende. Hij bouwde een relatie op met God toen hij nog een schaapherder was, en vergat die relatie nooit. Zelfs in en na al zijn overtredingen, keerde hij zich tot God. Hij hield van God, had een hartsrelatie met God.
Is God dan een God van relatie of een God van de Wet?
Alleen al het leven van David laat duidelijk zien dat God een God is van relatie.

Hij zocht relatie met Adam en Eva door met hen in de tuin te komen wandelen.
Hij kwam naar beneden op de Berg Sinaï om het volk te ontmoeten, maar dat wilde niet, het volk trok zich terug.  Ex. 19: 12,13 – Ex. 20: 18-19. Gods 1e doel was relatie geweest.
Hij bracht Jezus om de weg naar de Vader open te maken. En vanaf Handelingen zie je dan ineens weer God onder zijn volk, mensen die hun God persoonlijk kennen en God die met hen samen werkt. Relatie.
Daarom staat ook zo duidelijk in Romeinen, Galaten, Efeze en Kolossenzen en Hebreeën dat de wet niet meer bestaat, maar de liefde (Relatie!) daar de plaats van ingenomen heeft.

Galaten 3:23 Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof, dat geopenbaard zou worden. 24 De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. 25 Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester.

 Efeziërs 2:14 Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, 16 en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.

 Kolossenzen 2:13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en  onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, 2:14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen.
De Wet is dus mee gekruisigd!!

Hebreeën 8: 10 Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. 11 En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here, want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. 12 Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken. 13 Als Hij spreekt van een nieuw (verbond), heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van  verdwijning.

Handelingen 15 vindt ik ook zo’n heel duidelijk verhaal. De wet komt ter sprake bij de eerste gemeente. Farizeeërs vinden dat de nieuw bekeerden zich wel aan de wet moeten houden en een specifiek twistpunt is de besnijdenis. Maar Petrus reageert op een gegeven ogenblik als volgt.
Handelingen 15:8 En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de heilige Geest te geven evenals ook aan ons, 9 zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun hart reinigende. 10 Nu dan, wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals der discipelen te leggen, dat noch onze vaderen, noch wij hebben kunnen dragen? 11 Maar door de genade van de Here Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij.
De eind beslissing:
Handelingen 15:28 Want het heeft de heilige Geest en ons goed gedacht, u verder geen last op te leggen dan dit noodzakelijke: 29 onthouding van hetgeen de afgoden geofferd is, van bloed, van het verstikte en van hoererij; indien gij u hier voor wacht, zult gij wèl doen. Vaart wel!
Geen wet, geen besnijdenis, geen tienden.
Maar wat dan wel: we lazen het al in Hebreeën, Hij zou de wet in onze harten leggen. De Here Jezus zei het al:
Matteüs 22:37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Paulus vat het zo samen:
Romeinen 13:10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

Wij zijn dus niet gebonden onder de Joodse wet, maar onder de wet van de liefde. En echte liefde is nu eenmaal niet altijd zacht en lief. Wie zijn zoon liefheeft, tuchtigt deze.
Is dat de reden dat God van die “Rauwdouwers” om zich heen verzamelt? Mozes, een moordenaar om een slavenvolk onder controle te houden, is nog tot daar aan toe. Maar Jacob? Een leugenaar, dief en oplichter om zijn volk op te bouwen, om de stammen uit te vormen, wiens naam het hele volk krijgt: Israël!
Maar waarom?
Ik denk dat het antwoord ligt in vuur.

Openbaring 3:15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! 16 Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.

God heeft een duidelijke voorkeur voor mensen met pit in hun donder. Voor mensen met vuur. Veel van de leiders van Gods volk, waren vurige types. En die gingen dan ook wel eens vol vuur alle grenzen over, ja!

Want dit is niet alleen zo is het Oude Testament. Ook Jezus verzamelt ze om zich heen. Wie waren de drie discipelen die het vaakst bij hem in de buurt waren: Petrus, Johannes en Jakobus!
Petrus haantje de voorste: “Wauw U loopt op water, dat wil ik ook!!
En: “Heer u bent de Zoon van God, de Messias!”
Maar ook als Jezus uitlegt dat hij moet lijden en sterven: “God zal dat voorkomen!”
Waarop Jezus zegt: Satan, ga weg van mij!”
Petrus was het die de slaaf van de Hogepriester een oor afsloeg. Wat moet een visser überhaupt met een zwaard?
Jacobus en Johannes die vuur uit de hemel willen roepen over een Samaritaans dorp omdat ze Jezus niet wilden ontvangen. (Luk. 9:54)
Saulus die de Christenen probeerde uit te moorden, werd Paulus de Apostel die voor Koningen en Keizers het geloof zou verdedigen.

Jezus zelf zegt in Matteüs 11:12 Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.
En in hetzelfde verhaal in Lucas 16:16 De wet en de profeten gaan tot Johannes; sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het Koninkrijk Gods en ieder dringt zich erin.
Je erin dringen, met geweld grijpen, vuur!
Kijk naar wat deze mannen te verduren kregen: vervolging, slaag, stenigingen, de ene rampspoed na de andere.
Het Koninkrijk is niet voor watjes!
Het Koninkrijk is voor hen die zich naar binnen dringen en het in bezit nemen.
Als God dezelfde is, gisteren, vandaag en morgen, dan is dit ook hetzelfde gebleven!

De Heilige Geest een gentleman? God is een God van orde (rust en vrede). Werkelijk?

En jij? Hoe close is jouw relatie met God?

En ben jij een geweldenaar voor God?

 

 

Geschreven door: Monica

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.