Geloof of Heiligheid?

Geloof of Heiligheid?

Ik luisterde laatst naar een preek van Leonard Ravenhill. Een man die het best te vergelijken valt met een ouderwetse profeet. Als hij spreekt, proef je heiligheid en overtuiging. Hij noemt de dingen bij de naam en draait er niet omheen. En hij spreekt vooral veel over zonden. Nu ben ik niet speciaal een liefhebber van “vuur en donder” preken, maar af en toe heb je het nodig om even op scherp gezet te worden en dan kan zo’n soort preek zeer voedend zijn voor je ziel.
In de preek die ik luisterde refereerde hij aan Hebreeën 11, het hoofdstuk over de geloofsgetuigen. En hij zei dat als hij dat hoofdstuk had moeten schrijven, een heel aantal van de genoemde mensen niet in dat hoofdstuk terecht waren gekomen. En hij begon aan een litanie over hun zonden:
Noach was een dronkelap.
Abraham was een lafaard en een leugenaar.
Jakob was een bedrieger en oplichter.
Mozes was en moordenaar.
En zo ging hij nog even door.
In de dagen erna, bleef dit door mijn hoofd spelen. Hij zou deze mensen niet in dat hoofdstuk geplaatst hebben. En mogen wij niet ongelofelijk dankbaar zijn dat God dit wel deed?

Dat Leonard Ravelhill dit zo voelde en uitsprak is logisch in de visie en missie die God hem gaf. In zijn leven en bediening draaide alles om heiligheid. En dit is een zeer bijbelse boodschap. (Lev. 11:44 weest heilig, want Ik ben heilig). Profeten krijgen vaak 1 boodschap van God en preken deze overal waar ze kunnen. Ze kunnen daardoor ongebalanceerd over komen, maar dit is niet zo. Dat is Gods doel met hun leven, en die vervullen ze. Daarom hebben we de hele 5-voudige bediening nodig om tot volle wasdom te komen. Onze taak als christen is om ons te voeden met woorden van de profeet, van de herder, van de leraar enz. Wij moeten zelf voor een gebalanceerd dieet zorgen, om tot wasdom in Christus te komen. Natuurlijk zijn wij door Christus bloed gereinigd van zonden en heilig voor God, maar in dit artikel bedoel ik met heiligheid – een heilige handel en wandel. En eerlijk is eerlijk, daar schort het bij de meest oprechte christen nog wel eens aan.

Leonard Ravenhill zou deze mensen niet in Hebreeën genoemd hebben, maar Paulus en de Heilige Geest doen dit wel. Bij Leonard Ravenhill draaide alles om heiligheid, en hoewel God Heilig is en ons oproept tot heiligheid, draait het bij Hem niet alleen om heiligheid. Sterker nog, uit de hele Hebreeën brief blijkt duidelijk dat heiligheid niet bovenaan Gods lijstje staat, maar geloof. Is het niet wonderbaarlijke dat de hier boven genoemde mannen die dus flinke zondaars waren, in Gods Woord geloofshelden genoemd worden. Dat geeft hoop voor ons allemaal!
Heiligheid is belangrijk voor God, kijk naar de tempelbouw. David wilde met heel zijn hart de Tempel bouwen voor God, maar God zei: “Nee, er zit teveel bloed aan je handen, je zoon zal mijn tempel bouwen.” Hij werd niet heilig genoeg gevonden door God.
Vergelijk David en Salomo: David was de koning die Israël samen bracht en vrede bracht in hun eigen land. Maar ook flink struikelde en zondigde her en der. Hij bracht het volk bij God en schreef veel psalmen.
Salomo was een vorst van vrede en wijsheid. Het land bloeide onder zijn leiding en hij werd legendarisch door zijn wijsheid en rijkdom. Er is waarschijnlijk nooit een koning geweest die zo vervuld is geweest door de Geest van God als Salomo. Hij schreef veel uit spreuken, prediker en hooglied. Zijn leven was rustiger, heiliger, wijzer, en rijker als dat van zijn vader David.
En toch als je dat een sneltrein neemt door de geschiedenis die hier op volgt, wordt David altijd de grote koning genoemd. Jezus wordt een nakomeling van David genoemd, niet van Salomo. Hoe vaak heeft God het daarna nog over “mijn knecht David”? En het is David die in Hebreeën 11 genoemd wordt, Salomo staat er niet in.

Waarom is geloof dan zoveel belangrijker dan heiligheid? Laten we eens kijken naar Jezus voorbeeld:
Lake omschrijft Heiligheid als: puurheid, schoon zijn.
Ik denk dat de meeste mensen het ongeveer zo zouden omschrijven, ik tot nu toe ook.
Maar ergens geeft het mij ook zo’n religieus gevoel.
De farizeeërs en schriftgeleerden waren in hun tijd “heilige mannen”. In de tijd van Jezus was er een religieuze opleving in Israël. Het land was beslist niet in zo’n afgegleden staat als het wel geweest was. Ze waren druk bezig met het naleven van de wet, veel bidden, goede werken doen, stipt de tienden geven (zelfs van de keukenkruiden!) etc.
Maar deze mannen herkenden Jezus niet als een heilige man! Waarom niet?
Het gewone volk zag het wel, waarom zij wel?
Omdat ze letten op verschillende dingen.
Jezus liep niet volgens de regeltjes, zoals de “heilige mannen” ze uitlegden.
Jezus kwam naar de armen, eenzamen, zieken en eenvoudige mensen met een hart vol liefde en bewogenheid.
Ik denk dat we wel kunnen stellen dat als er íemand ooit heilig was, dit Jezus was.
Misschien moet onze definitie van “heilig” eens bijgesteld worden?

Jezus zegt dat de hele wet vervangen kan worden door de twee geboden om God lief te hebben boven alles, en je naaste lief te hebben als jezelf.
Het gebod: “weest heilig, want uw hemelse Vader is heilig” valt daar dus ook onder!
Liefde is dus het punt waar de hele wet om draait. Heiligheid dus ook. Je moet dus bij heiligheid kunnen komen door lief te hebben. Liefde maakt een mens heilig!
Immers: “niet wat de mond ingaat, maakt de mens onrein, maar wat eruit komt. Want wat uit de mond komt, komt uit het hart” Mat. 15:10-20

Het gebod om lief te hebben word in allerlei vormen herhaald:
“want alzo lief heeft God de wereld, dat Hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft..”,
“Aan de liefde onder u, zal men weten dat u bij Mij hoort.”,
“Hebt elkander lief!” en natuurlijk 1 Korinthe 13:
“Al was ik nog zo wel bespraakt, al had ik nog zoveel kennis, al deed ik nog zoveel goede werken, als ik de liefde niet had, was ik waardeloos!” zegt Paulus.
Liefde komt zoveel terug in het nieuwe testament, het is het allerbelangrijkste, misschien zelfs de enige boodschap van Jezus.
God is Liefde
God is Heilig
Jezus kwam om de liefde van de Vader te tonen en ons te redden
Jezus was heilig
Liefde maakt een mens heilig, niet werken!
Maar bij die liefde kom je niet zomaar uit jezelf. Dit wordt in je bewerkt door de Heilige Geest. Maar dan moet je dus eerst geloven. Hebreeën 11:6 maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. Je wordt dan beloont met De Heilige Geest, die een goddelijk karakter in je bewerkt, als je Hem dat toestaat.
Geloof leidt naar heiligheid en heilig gedrag. Maar heilig gedrag leidt niet automatisch naar geloof en God werkelijk liefhebben, kijk maar naar de wetsgeleerden uit Jezus’ tijd.
En als God moet kiezen tussen iemand die de regeltjes allemaal netjes volgt en iemand die van hem houdt, kiest hij dus voor de liefde.
Zouden wij niet hetzelfde doen?
O ja, waren wij niet gemaakt naar Zijn beeld?

Alles is uit Hem, door Hem en tot Hem.
Dat is inclusief geloof, liefde en heiligheid. We kunnen het allemaal alleen maar uit Zijn hand ontvangen, door ons heen laten werken en aan Hem teruggeven.
Ik ben dankbaar voor een God die geloof en liefde belangrijker vindt dan heiligheid, maar deze toch ook niet verwaarloosd.

Hebreeën 11:1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. 2 Want door dit (geloof) is aan de ouden een getuigenis gegeven. 3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. 4 Door het geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan Kaïn; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven, en hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. 5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; 6 maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 7 Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en door dat (geloof) heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt. 8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. 9 Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaak en Jakob, die medeërfgenamen waren van dezelfde belofte; 10 want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. 11 Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte. 12 Daarom zijn er dan ook uit één man, en wel een verstorvene, voortgekomen als de sterren des hemels in menigte en gelijk het zand aan de oever der zee, dat ontelbaar is. 13 In (dat) geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. 14 Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen, dat zij een vaderland zoeken. 15 En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland, dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren; 16 maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels, vaderland. Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hun een stad bereid. 17 Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaak ten offer gebracht, en hij, die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren, 18 hij, tot wie gezegd was: Door Isaak zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken, 19 en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. 20 Door het geloof heeft Isaak aan Jakob en Esau zijn zegen gegeven, ook voor de toekomst. 21 Door het geloof heeft Jakob bij zijn sterven ieder der zonen van Jozef gezegend en hij heeft aangebeden, (leunende) op het uiteinde van zijn staf. 22 Door het geloof heeft Jozef aan het einde van zijn leven gewaagd van de uittocht der kinderen Israëls en voorschriften gegeven over zijn gebeente. 23 Door het geloof is Mozes na zijn geboorte drie maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen, dat hij een schoon kind was, en zij hebben het bevel des konings niet gevreesd. 24 Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao’s dochter, 25 maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten; 26 en hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding. 27 Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings te duchten. Want hij bleef standvastig, als ziende de
Onzienlijke. 28 Door het geloof heeft hij het Pascha gehouden en het bloed doen aanbrengen, opdat de verderver hun eerstgeborenen niet zou aanraken. 29 Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over droog land, terwijl de Egyptenaars, toen zij het ook beproefden,
verzwolgen werden. 30 Door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort, nadat (het volk) er zeven dagen lang omheen getrokken was. 31 Door het geloof is Rachab, de hoer, niet met de ongehoorzamen omgekomen, daar zij de verspieders met vrede had opgenomen. 32 En wat moet ik nog verder aanvoeren? Immers, de tijd zou mij ontbreken, als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuël en de profeten, 33 die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, 34 de kracht van het vuur gedoofd hebben. Zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben zij kracht ontvangen, zij zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen. 35 Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terugontvangen, anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben. 36 Anderen weder hebben hoon en geselslagen verduurd, daarenboven nog boeien en gevangenschap. 37 Zij zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd, met het zwaard vermoord; zij hebben rondgezworven in schapevachten en geitevellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling 38 – de wereld was hunner niet waardig – zij hebben rondgedoold door woestijnen, en gebergten, in spelonken en de holen der aarde. 39 Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, 40 daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen.

 

geschreven door: Monica

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.