Over Grace Ministries

you are always welcome

Over Grace Ministries

Bestuur

Bestuursleden:
Voorzitter: B. Moelker
Penningmeester: L. van de Berg
Secretaris: M. Tuast

RSIN nummer Stichting kerkgenootschap: 807240783
KVK nummer: 41241969

Kantoor en correspondentie
T.n.v. Stichting Grace Ministries
Donge 48
1703MP Heerhugowaard

Vestibulum finibus lobortis neque in tincidunt. Curabitur id scelerisque orci. Vestibulum a diam finibus, varius diam in, elementum quam. Donec cursus non urna ut elementum. Suspendisse sed neque nunc. Nam rhoncus massa scelerisque neque aliquet, non volutpat orci eleifend.

Beleidsplan

Datum : 1 januari 2023

Betreft : Beleidsplannen ANBI’s 2023-2024

1. Inleiding

Het kerkgenootschap Evangelie Gemeente Grace Ministries, stichting en Grace Ministries zijn door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het belangrijkste voordeel is het mogen ontvangen van belastingaftrekbare giften. Om haar ANBI-status te behouden moet de instelling voldoen aan een aantal wettelijk verplichtingen waaronder het hebben van een actueel beleidsplan.

Volgens de website van de belastingdienst is dit “een document dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het plan moet inzicht geven in:

de werkzaamheden die de instelling verricht,

de manier waarop de instelling geld wil werven,

het beheer van het vermogen van de instelling,

de besteding van het vermogen van de instelling.”

Hieronder wordt ter vaststelling van de bestuursvergadering in januari 2023 voor de respectieve ANBI’s een beleidsplan gegeven.

2. Beleidsplan Evangelie Gemeente Grace Ministries 2023-2024.

Evangelie Gemeente Grace Ministries (hierna: de gemeente) is een plaatselijk kerkgenootschap van charismatisch-evangelische signatuur dat de verkondiging van het evangelie in de breedste zin van het woord beoogt. De gemeente is gevestigd te Alkmaar. Haar statutaire doelstelling luidt: “De gemeente heeft ten doel: ten eerste de navolging van Jezus Christus in karakter, kracht en kennis en ten tweede het uitvoeren van zijn zendingsbevel in haar generatie.”

De gemeente tracht haar statutair doel gestalte te geven door middel van:

erediensten,
kindernevendiensten,
evangelisatiediensten,
bidstonden,
bijbelstudiegroepen (huisbijeenkomsten),
mannen- en vrouwenbijeenkomsten,
sociale activiteiten,
conferenties,
trainingen,
concerten,
pastorale hulpverlening en
soortgelijke activiteiten.

De gemeente verwerft het merendeel van haar fondsen door middel van vrijwillige financiële bijdragen (giften) van haar leden, gasten en andere betrokkenen, alsmede door erfstellingen, legaten en opbrengsten uit non-profit activiteiten. Voor sommige trainingen wordt cursusgeld geheven ter bestrijding van de ontwikkelings-, materiaal- en overige kosten. Voor sommige concerten wordt een toegangsprijs gerekend. Een eventueel batig saldo komt ten goede aan het algemene budget van de gemeente.

Het beheer van het vermogen van de instelling is ondergebracht in stichting Grace Ministries die de giften ontvangt en besteedt. Het stichtingbestuur heeft eindverantwoordelijkheid in deze.

De besteding van het vermogen richt zich in hoofdzaak op het betalen van de faciliteiten zoals huur, energie, kantoorartikelen etc. die voorwaardenscheppend zijn voor de bovengenoemde activiteiten. Wanneer de giften en het ledenaantal dit rechtvaardigen zal de senior pastor een honorarium van het kerkgenootschap ontvangen ten einde een fulltime inzet voor het kerkgenootschap te bewerkstelligen.

2. Beleidsplan stichting Grace Ministries 2023-2024.

Stichting Grace Ministries (hierna: de stichting) is het rechtslichaam waardoor het te Alkmaar gevestigde kerkgenootschap Evangelie Gemeente Grace Ministries (hierna: de gemeente) haar geldelijke en andere stoffelijke middelen beheert. Gegeven dit feit, zijn de activiteiten waardoor de stichting haar statutair doel gestalte tracht te geven gelijk aan die van de gemeente

erediensten,
kindernevendiensten,
evangelisatiediensten,
bidstonden,
Bijbelstudiegroepen (huisbijeenkomsten),
mannen- en vrouwenbijeenkomsten,
sociale activiteiten,
conferenties,
trainingen,
concerten,
pastorale hulpverlening en
soortgelijke activiteiten.

De stichting verwerft het merendeel van haar fondsen door middel van vrijwillige financiële bijdragen (giften) van haar leden en gasten van de gemeente en anderen die zich betrokken weten bij de gemeente en haar stichting, alsmede door erfstellingen, legaten en opbrengsten uit non-profit activiteiten. Voor sommige trainingen wordt cursusgeld geheven ter bestrijding van de ontwikkelings-, materiaal- en overige kosten. Voor sommige concerten wordt een toegangsprijs gerekend. Een eventueel batig saldo komt ten goede aan het algemene budget van de gemeente.

Het beheer van het vermogen van de instelling ligt bij het stichtingbestuur, dat eindverantwoordelijkheid heeft in deze.

De besteding van het vermogen richt zich in hoofdzaak op het betalen van de faciliteiten zoals huur, energie, kantoorartikelen etc. die voorwaardenscheppend zijn voor de bovengenoemde activiteiten. Wanneer de giften en het ledenaantal dit rechtvaardigen kan gekozen worden voor het in dienst nemen van een sekretaris, boekhouder, evangelist, kinderpastor of muzikant of andere functionaris.

Doelstelling

De gemeente heeft ten doel: ten eerste de navolging van Jezus Christus in karakter, kracht en kennis en te tweede het uitvoeren van zijn zendingsbevel in haar generatie.

 1. Als gelovigen zich ten volle richten op het volgen van Christus, is het onmogelijk om niet bij evangelisatie en zending uit te komen;
 2. Alle gelovigen hebben de opdracht van God om hun eigen generatie te bereiken zoals Paulus, Petrus en de anderen dat in de eerste veertig jaar na Pinksteren hebben gedaan. Tijdens iedere generatie moet de hele wereld bereikt worden.

Beloningsbeleid

De Stichting werkt met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting kunnen voor hun werkzaamheden aanspraak maken op een vrijwilligers vergoeding of door hen gemaakte onkosten.

Uitgeoefende activiteiten                                                                                                                                                                                                               Baten & Lasten 2021                                                                                                                                                                                           Baten & Lasten 2022                                                                                                                                                                         Begroting 2023

Activiteiten in het kerkgebouw

 1. Wekelijkse eredienst op zondag met daarbij behorende activiteiten waaronder het muziekteam en het kinderwerk.
 2. Diverse gastsprekers
 3. Muziekoefenen door de week
 4. Gebedsbijeenkomsten
 5. Wekelijkse focus op woensdag in de kerk

Activiteiten op diverse andere locaties

 1. Huisbijeenkomsten op diverse lokaties ter ondersteuning van de gemeenschap
 2. Uitvaart

Activiteiten buiten het kerkgebouw

 1. BBQ
 2. Sport en spel

Zending

 1. Ondersteuning kerken in Togo, d.m.v. Onderwijs en literatuur
 2. Ondersteuning kerk Peru