Stichting Grace Ministries

Het bestuur

Voorzitter, B. Moelker
Penningmeester, L. van den Berg
Bestuurslid, M. Tuast

RSIN nummer van de Stichting kerkgenootschap is 807240783
KVK nummer is 41241969

Kantoor en correspondentie
T.n.v. Stichting Grace Ministries
Donge 48
1703MP Heerhugowaard

email: info@graceministries.nl

Datum : 1 januari 2022

Betreft : Beleidsplannen ANBI’s 2022-2023

1. Beleidsplan stichting Grace Ministries 2020-2021.

Stichting Grace Ministries (hierna: de stichting) is het rechtslichaam waardoor het te Alkmaar gevestigde kerkgenootschap Evangelie Gemeente Grace Ministries (hierna: de gemeente) haar geldelijke en andere stoffelijke middelen beheert. Gegeven dit feit, zijn de activiteiten waardoor de stichting haar statutair doel gestalte tracht te geven gelijk aan die van de gemeente

 1. erediensten,
 2. kindernevendiensten,
 3. evangelisatiediensten,
 4. bidstonden,
 5. Bijbelstudiegroepen (huisbijeenkomsten),
 6. mannen- en vrouwenbijeenkomsten,
 7. sociale activiteiten,
 8. conferenties,
 9. trainingen,
 10. concerten,
 11. pastorale hulpverlening en
 12. soortgelijke activiteiten.

De stichting verwerft het merendeel van haar fondsen door middel van vrijwillige financiële bijdragen (giften) van haar leden en gasten van de gemeente en anderen die zich betrokken weten bij de gemeente en haar stichting, alsmede door erfstellingen, legaten en opbrengsten uit non-profit activiteiten. Voor sommige trainingen wordt cursusgeld geheven ter bestrijding van de ontwikkelings-, materiaal- en overige kosten. Voor sommige concerten wordt een toegangsprijs gerekend. Een eventueel batig saldo komt ten goede aan het algemene budget van de gemeente.

Het beheer van het vermogen van de instelling ligt bij het stichtingbestuur, dat eindverantwoordelijkheid heeft in deze.

De besteding van het vermogen richt zich in hoofdzaak op het betalen van de faciliteiten zoals huur, energie, kantoorartikelen etc. die voorwaardenscheppend zijn voor de bovengenoemde activiteiten. Wanneer de giften en het ledenaantal dit rechtvaardigen kan gekozen worden voor het in dienst nemen van een secretaris, boekhouder, evangelist, kinderpastor of muzikant of andere functionaris.

Doelstelling

De gemeente heeft ten doel: ten eerste de navolging van Jezus Christus in karakter, kracht en kennis en te tweede het uitvoeren van zijn zendingsbevel in haar generatie.

 1. Als gelovigen zich ten volle richten op het volgen van Christus, is het onmogelijk om niet bij evangelisatie en zending uit te komen;
 2. Alle gelovigen hebben de opdracht van God om hun eigen generatie te bereiken zoals Paulus, Petrus en de anderen dat in de eerste veertig jaar na Pinksteren hebben gedaan. Tijdens iedere generatie moet de hele wereld bereikt worden.

Beloningsbeleid

De Stichting werkt met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting kunnen voor hun werkzaamheden aanspraak maken op een vrijwilligers vergoeding of door hen gemaakte onkosten.

Lege sectie. Pas de pagina aan om hier inhoud toe te voegen.

Activiteiten in het kerkgebouw

 1. Eredienst op zondagen met daarbij behorende activiteiten waaronder kinderkerk, creche en dergelijken.
 2. Gastsprekers
 3. Doopdiensten
 4. Fellowship meetings

Activiteiten op diverse andere locaties

 1. Gebedsbijeenkomsten
 2. Bijbelstudies, trainingen, en dergelijken.kee

Activiteiten buiten het kerkgebouw

 1. Sport en spel
 2. BBQ

Zending

 1. Onderwijs, trainingen en prediking ter ondersteuning van lokale gemeenten in Togo.